Algemeen

Privacy Policy.

Thema Group hecht veel belang aan privacy en vindt de gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacy verklaring (hierna “Privacy verklaring”) wil Thema Group je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Thema Group zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) welke vanaf 25 mei 2018 vervangen wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’).
Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Deze Privacy verklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 15 Mei 2018.

Voor wie geldt deze privacy verklaring?

Deze privacy verklaring geldt voor:
• Alle bezoekers van de website van Thema Group
• Alle contactpersonen van de klanten van Thema Group
• Alle personen waar Thema Group diensten aan verleent

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Thema Group treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van Werving & Selectie.

Thema Group BVBA
BioVille, Agoralaan Building A bis
3590 DIEPENBEEK
België
+32 (0)11 – 28 69 20

Thema Group BV
Odiliastraat 92
5401 ZZ UDEN
Nederland
+31 (0)413243636

Thema Group GMBH
Merowingerplatz 1
40225 DUESSELDORF
Duitsland
+49 (0)262303696

EMAIL: Privacy@themagroup.eu
www.themagroup.eu

Thema Group is niet altijd verantwoordelijke voor verwerking. Waar het met name gaat om verwerkingen van persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van een bestelling treedt de opdrachtgever op als verantwoordelijke voor verwerking en treedt Thema Group op als verwerker. Voor deze verwerkingen verbindt Thema Group er zich toe om gegevens enkel te verwerken op instructie van de verantwoordelijke voor verwerking. De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

Welke persoonsgegevens worden door Thema Group verwerkt voor de Werving & Selectie?

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor prospectie en aanvragen voor offertes.
Thema Group verzamelt professionele identificatie gegevens van mogelijke nieuwe klanten. Deze gegevens worden verzameld via rechtstreeks contact (telefoon, business cards op events) of via aanvragen van offertes via de website of andere kanalen.

Type persoonsgegevens: Professionele identificatiegegevens (Naam, voornaam, Email, telefoonnummer, functie, bedrijf)
Ontvanger: Thema Group
Grondslag van verwerking: Contract
Doel van verwerking: Contact opnemen om tot een offerte te komen
Verduidelijking: De professionele identificatie gegevens zullen bewaard worden in de Database.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij de uitvoering van een contract.
Om de opdrachtgever van een werving & selectie project te contacteren houdt Thema Group professionele identificatiegegevens bij.

Type persoonsgegevens: Professionele identificatiegegevens (Naam, voornaam, Email, telefoonnummer, functie, bedrijf)
Ontvanger: Thema Group
Grondslag voor verwerking: Contract
Doel van verwerking: Opdrachtgever van het contract vastleggen
Verduidelijking: Om vragen te stellen ivm het werving & selectie project of de factuur te sturen heeft Thema Group de professionele identificatie gegevens nodig.

Type persoonsgegevens: Persoonsgegevens potentiële Kandidaten – NAW ( Naam – adres – woonplaats- contactgegevens)- Loopbaangegevens – persoonlijke bijzonderheden( leeftijd- geslacht -…) – gezinssamenstelling – vrijetijdsbesteding – lidmaatschappen )
Ontvanger: Thema Group & klant
Grondslag voor verwerking: Contract & Gerechtvaardigd Belang
Doel van verwerking: Identificatie van potentiële kandidaten
Verduidelijking: Deze gegevens laten toe om een potentieel geschikte kandidaat te identificeren en te contacteren.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

1) Medewerkers van Thema Group in het kader van de uitoefening van het werving & selectie project
2) Verwerkers: Thema Group doet beroep op externe verwerkers die een verwerkersovereenkomst getekend hebben met Thema Group.
3) Andere: Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/ of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Thema Group, behoudt Thema Group het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/ of iedere andere verandering van zeggenschap‘ aan enige derde over te dragen.
Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Thema Group daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Worden er anonieme gegevens gebruikt voor rapporteringsdoeleinden?

Thema Group gebruikt anonieme gegevens voor interne rapportering. Anonieme of geaggregeerde gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd of geaggregeerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem of geaggregeerd weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

Thema Group zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de in deze Privacy verklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Beveiliging en bewaring van gegevens

Thema Group erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Thema Group gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.